Säännöt

Kinky Carnival Burlesque Ry:n säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Kinky Carnival Burlesque Ry ja sen kotipaikka on Oulu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on:  – tarjota jäsenilleen mahdollisuus positiivista kehonkuvaa edistävään, hauskaan ja luovaan harrastustoimintaan 
– tuottaa vaihtoehtoisia kulttuuritapahtumia pääasiassa Oulun alueella.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  – tarjoaa jäsenilleen harjoitteluvuoroja tarkoitusta varten vuokratuissa tiloissa tai muissa sopivissa tiloissa 
– tarjoaa jäsenilleen muuta yhdistystoimintaa
– voi järjestää työpajoja burleskista kiinnostuneille 
– voi järjestää burleskitapahtumia, joissa jäsenet pääsevät halutessaan esiintymään.  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi  – ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta 
– järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia 
– järjestää yhdistyksen toiminnan tukemiseksi maksullisia huvitapahtumia.  Yhdistys on voittoa tavoittelematon.

3. Jäsenet 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka sitoutuu yhdistyksen tarkoituksen, sääntöjen ja ohjeistusten noudattamiseen, ja täyttää jäsenlomakkeen. Yhdistyksen jäsenilleen tarjoamat edut ovat hyödynnettävissä niille jäsenille, jotka ovat maksaneet puolivuosimaksun. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet yhdistyksen jäsenet.

4. Jäsenten oikeudet 
Jäsenellä on oikeus: – käyttää äänioikeutta 

– tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin

– osallistua yhdistyksen toimintaan maksettuaan puolivuosimaksun

5. Jäsenten velvollisuudet 
Jäsenellä on velvollisuus: 

– toimia hyvän tavan mukaisesti

– sitoutua noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa ohjeistusta

– sitoutua jäsenyytensä aikana edesauttamaan yhdistyksen toimintaa

– pidättäytyä vahingoittamasta yhdistyksen toimintaa ja mainetta omalla toiminnallaan

6. Jäsenmaksu 
Jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu maksetaan kulloinkin voimassaolevan ohjeistuksen mukaisesti.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Erottaminen tapahtuu yhdistyslain mukaisesti.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Yhdistys tai yhdistyksen hallitus voi myös erottaa jäsenen, jos 
– hän ei ole hoitanut velvoitteitaan 
– hän on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä 
– hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenen erotessa tai hänet erotettaessa jäsenmaksua ei palauteta. Jos erottamisesta päättää hallitus, jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi yhden kuukauden kuluessa erottamisilmoituksesta.

8. Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Yhdistykselle valitaan yksi toiminnantarkastaja tilikaudelle. Toiminnantarkastajan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 10. Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on vuosikokousten välinen aika, eli 1.3.-31.2.

 11. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallitus ja sovitaan puolivuosimaksun summa seuraavalle toimintakaudelle. Kevätkokouksessa esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapautus edellisen vuoden hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Hallituksen on kirjallisesti kutsuttava (yhdistyksen yleisiä viestintäkanavia käyttäen) yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille.

13. Varsinaiset kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto, ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Vuosikokouksessa valitaan myös seuraavan kauden hallitus, puheenjohtaja, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Vuosikokouksessa käsitellään myös muut esille tulevat asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.